MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

Theo Hồ Chí Minh, vận mệnh của dân tộc, tương lai của đất nước tùy thuộc vào phẩm chất và bản lĩnh của thế hệ trẻ. Chúng ta thấy rõ quan điểm này trong thư của Hồ Chí Minh gửi thanh niên, học sinh nhân ngày khai trường năm đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (9 – 1945). Người viết: “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường cuốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Thế hệ trẻ, đặc biệt là lớp thanh niên, ở mỗi thời kỳ lịch sử, luôn là một bộ phận quan trọng của xã hội, của một quốc gia – dân tộc, hơn thế nữa, họ còn là người chủ tương lai của đất nước. Nhưng tương lai của dân tộc, tiền đồ của đất nước, sự phát triển của cách mạng đều phụ thuộc vào lớp thanh niên. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, nếu thanh niên không có nhận thức về vai trò của mình thì sự nghiệp cách mạng không thể đi tới thành công. Theo Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên là lực lượng to lớn, là đội quân xung phong, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng. Lời dạy: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã khẳng định rõ quan điểm của Người. Hồ Chí Minh nói: “Tôi luôn nói đến thanh niên, vì trong mọi công việc, thanh niên ta luôn hăng hái xung phong và họ xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng”. Vì vậy, thế hệ trẻ là lực lượng kế thừa và tiếp bước các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cho đến nay, việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn còn nguyên giá trị. Hồ Chí Minh đã nhiều lần quán triệt, cuộc cách mạng XHCN là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, nhiều thử thách và là công việc của nhiều thế hệ kế tiếp nhau, mỗi thế hệ chỉ có thể phấn đấu đạt được một số mục tiêu, đi được một hoặc vài bước trên cả lộ trình cách mạng. Thực tế ấy đặt ra vấn đề các thế hệ đi trước không chỉ đơn thuần trao lại cho những thành quả cách mạng mình đã đạt được, mà còn phải chuẩn bị những điều kiện tinh thần, vật chất để thế hệ sau có thể kế thừa, phát triển và bảo vệ thành quả của các thế hệ cha ông. Việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhằm chuẩn bị những lớp người kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc, giữ vững và phát huy thành quả cách mạng của lớp người đi trước. Đó là một việc làm cần phải chủ động, tích cực, nhằm tạo nên lớp kế tục xuất sắc và trung thành với lý tưởng và con đường mà thế hệ cha ông đã lựa chọn.

Vì thế, theo quan điểm Hồ Chí Minh để bồi dưỡng thế hệ trẻ một cách toàn diện cần quán triết một số nội dung sau:

Thứ nhất, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng. Giáo dục bồi dường lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nghĩa là bồi dưỡng để họ có nhận thức đúng đắn về CNXH, trước hết phải biểu hiện ở tinh thần yêu Tồ quốc, tự hào với truyền thống dân tộc, truyền thống của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về đạo đứ cách mạng. Trong giáo dục đạo đức cách mạng, theo Người cần có những nội dung cụ thể như: trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hiếu với dân. Chữ trung, chữ hiếu theo Bác Hồ phải có tính chất rộng lớn. Đạo đức cách mạng có nghĩa là: Phải thực hiện khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; Cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ có trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp. Hồ Chí Minh đã quán triệt với thế hệ trẻ: thế giới luôn đổi mới, khoa học – kỹ thuật luôn đổi mới, công nghệ ngày càng tinh xảo, nhân dân ngày càng tiến bộ, vì vậy thế hệ thanh thiếu niên phải thường xuyên học tập để tiến kịp nhân dân, để nâng cao trình độ văn hóa, nắm bắt những tri thức khoa học – kỹ thuật mới. Điều mà Người đặc biệt quan tâm là tính thực tiễn trong việc học. Theo Hồ Chí Minh, học tập là để nâng cao hiểu biết, hiểu biết là để áp dụng vào việc làm, học mà không làm thì học mấy cũng vô ích. Với tinh thần quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh, việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ, nắm bắt và áp dụng tốt công nghệ mới, tiên tiến cho thế hệ trẻ hiện nay có ý nghĩa hết sức to lớn.

Thứ tư, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ có đầy đủ thể chất. Bồi dưỡng năng lực phải đi đôi với bồi dưỡng thể chất. Theo Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ có tri thức nhưng lại phải có sức khỏe tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Người cho rằng việc giáo dục thế hệ trẻ phải toàn điện, phải đủ các mặt đức, trí, thể, mỹ.

Phương châm, phương pháp giáo dục bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau:

Một là, phải biết giáo dục thế hệ trẻ có ý thức kết hợp chặt chẽ học với hành, luôn áp dụng những điều học vào cuộc sống thực tiễn

Hai là, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải là công việc của toàn Đảng, toàn dân;; phải thực hiện phương châm nhà trường, gia đình và xã hội kêt hợp chặt chẽ, phải lây gương người tốt việc tốt để giáo dục.

Ba là, phải động viên giáo dục thanh thiếu niên có ý thức tự giác học, tự giác rèn luyện.

Bốn là, phải hết sưc coi trọng việc xây dựng các tổ chức của thanh thiếu niên; hoạt động của các tổ chức này phải thường xuyên, có hiệu quả, có nền nếp. Việc thanh thiếu niên được tập hợp sinh hoạt,học tập và rèn luyện trong cac tổ chức riêng của họ sẽ có ý nghĩa giáo dục và sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Trong thời đại ngày nay, thanh niên phải học tập, được bồi dưỡng đạo đức cách mạng là yêu cầu cấp thiết. Chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, cần rất nhiều động lực để hoàn thành, đạo đức chính là động lực của lịch sử. Thế hệ trẻ ngày nay phải phát huy truyền thống ông cha, tu luyện đạo đức để đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

 Đoàn Thị Lệ Huyền