Giới thiệu

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

             Bộ môn Khoa học Chính trị của Trường Đại học Điện Lực được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2005, theo Quyết định số 1068/QĐ-CĐĐL-TCHC ngày ngày 16 tháng 08 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện Lực, trên cơ sở tách từ Khoa khoa học cơ bản, với nhiệm vụ trung tâm là giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường, thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

            Hiện Bộ môn Khoa học chính trị có 15 cán bộ, giảng viên, trong đó có 04 Tiến sỹ, 01 Nghiên cứu sinh, 10 thạc sỹ. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Bộ môn khoa học chính trị thường xuyên nhận được sự cộng tác tích cực và hiệu quả của những nhà giáo có chuyên môn, hiện đang công tác và giảng dạy tác các trường Đại học, học viện, Viện nghiên cứu lớn trong nước như: PGS.TS.GVC Đỗ Minh Hợp; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thành; Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan; Tiến sỹ. Trần Việt Hà; Ths. Nguyễn Hải Hoàng...

        Trong quá trình giảng dạy và công tác các giảng viên trong Bộ môn đã tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhiều phương pháp mới được ứng dụng và đạt hiệu quả cao: Giảng dạy bằng trình chiếu Power point, tham quan thực tế,…

            Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn cho các hệ đào tạo trong trường từ bậc đào tạo Cao học, Đại học chính quy, liên thông, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp:

-         Triết học Mác - Lênin

-         Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

-         Chủ nghĩa xã hội Khoa học

-         Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

-         Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Pháp luật đại cương

 -        Luật Kinh tế

-        Kỹ năng mềm...

Tải file về tại đây