Danh sách giảng viên

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

Trịnh Văn Toàn_Trưởng Bộ Môn.jpg

TS.Trịnh Văn Toàn – Trưởng bộ môn

Nghiên cứu, giảng dạy
- Triết học
- Lịch sử Triết học
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel: 04.22185635  
Mobile: 093.841.279
Mail: toantv@epu.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền Chi_Giảng Viên.jpg

Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi
 

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác – Lênin

-Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel:
Mail:  chinth@epu.edu.vn

Đặng Thành Chung_Giảng Viên.JPG

NCS. Ths. Đặng Thành Chung – Phó trưởng bộ môn

Nghiên cứu, giảng dạy
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Kinh tế chính chị học Mác - Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nghiên cứu chuyển đổi Mô hình kinh tế Đông nam Á
Mail: chungdt@epu.edu.vn; chungdhdl@gmail.com;

Đoàn Nam Chung_Giảng Viên.jpg

NCS. Đoàn Nam Chung
 

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Logic học


Mail: chungdn@epu.edu.vn

Đoàn Thị Lệ Huyền_Giảng Viên.jpg


Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
-  TT Hồ Chí Minh
Tel:
Mail: huyendtl@epu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Phương Mai_Giảng Viên.jpg

Ths. Nguyễn Thị Phương Mai

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel:
Mail: maintp@epu.edu.vn
 

Nguyễn Thế Mừng_Giảng Viên.JPG

Ths. Nguyễn Thế Mừng

Nghiên cứu, giảng day

- Pháp luật

- Luật Kinh tế

Tel:

Mail: mungnt@epu.edu.vn

Ngô Thị Tuyết Thanh_Giảng Viên.jpg

Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh

Nghiên cứu, giảng dạy

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel:

Mail: thanhntt@epu.edu

Phạm Thị Thu Thủy_Giảng Viên.jpg

Ths. Phạm Thị Thu Thủy

Nghiên cứu, giảng dạy

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel: 

Mail: thuyptt@epu.edu.vn

Cao Thị Thu Trà_Giảng Viên.png

Ths. Cao Thị Thu Trà

Nghiên cứu, giảng day

- Đường lối CMĐCSVN

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

mail: tractt@epu.edu.vn

Vũ Thị Yến_Giảng Viên.jpg

Ths. Vũ Thị Yến

Nghiên cứu, giảng dạy: 

- Đường lối CMĐCSVN, 

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

Mail: yenvt@epu.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Thu_Chuyên Viên.jpg

CN. Nguyễn Thị Bích Thu

Chuyên viên

Tel:

Mail: thuntbdl@gmail.com

 

 NCS. Phạm Thị Thùy
- Nghiên cứu, giảng dạy: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin
- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tel: 0904 083 466
Mail: thuypt@epu.edu.vn