Danh sách giảng viên

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

STT Hình ảnh  Thông tin giảng viên 
1 Tiến sĩ. Đặng Thành Chung 

Tiến sĩ. Đặng Thành Chung – Phó trưởng Bộ môn (Phụ trách Bộ môn)

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,
Nghiên cứu chuyển đổi Mô hình kinh tế Đông nam Á
Mail: chungdt@epu.edu.vnchungdhdl@gmail.com;

2

Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn

Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn – Bí thư Chi bộ
Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin (Cao học), Lịch sử Triết học
Mobile: 093.841.279
Mail: toantv@epu.edu.vn

3

Tiến sĩ. Đoàn Nam Chung

Tiến sĩ:  Đoàn Nam Chung

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel: 0982645668
Mail: chungdn@epu.edu.vn

4

Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi

Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi 

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

Tel: 0982768533

Mail:  chinth@epu.edu.vn

5

Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền

Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền
Nghiên cứu, giảng dạy: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,  TT Hồ Chí Minh
Tel: 0988366699
Mail: huyendtl@epu.edu.vn

6

Ths. Nguyễn Thị Phương mai

Ths. Nguyễn Thị Phương Mai
Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel: 0976244761
Mail: maintp@epu.edu.vn

7

Ths. Nguyễn Thế Mừng

Ths. Nguyễn Thế Mừng

Nghiên cứu, giảng day: Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế

Tel: 0983340519

Mail: mungnt@epu.edu.vn

8

Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh

Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh

Nghiên cứu, giảng dạy: Pháp luật đại cương, Luật kinh tế

Tel: 0988247017

Mail: thanhntt@epu.edu

9

Ths. Phạm Thị thu thủy

Ths. Phạm Thị Thu Thủy

Nghiên cứu, giảng dạy: Kĩ năng mềm, Pháp luật đại cương, Luật kinh tế

Tel: 0911709669

Mail: thuyptt@epu.edu.vn

10

Ths. Cao Thị Thu Trà

Ths. Cao Thị Thu Trà

Nghiên cứu, giảng day: Lịch sử ĐCSVN, TT Hồ Chí Minh

Tel: 0983080917

mail: tractt@epu.edu.vn

11

Ths, NCS. Vũ Thị Yến

NCS. Vũ Thị Yến

Nghiên cứu, giảng dạy:  Lịch sử ĐCSVN, TT Hồ Chí Minh

Tel: 0968682838

Mail: yenvt@epu.edu.vn

12 Tiến sĩ. Lê Thị Hồng Hạnh

Tiến sĩ. Lê Thị Hồng Hạnh

Nghiên cứu giảng dạy môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH KH

Tel: 0912028368

Mail: hanhlth@epu.edu.vn

13 Tiến sĩ. Phạm Thị Thùy

 Tiến sĩ. Phạm Thị Thùy
Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel: 0904 083 466
Mail: thuypt@epu.edu.vn

14 Ths. Trần Thị Hoa Lý

Thạc sĩ: Trần Thị Hoa Lý

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

Tel: 0982608573

Mail: hoalysp2@gmail.com

15 Ths. Ngô Thị Thơm

Thạc sĩ: Ngô Thị Thơm

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

Tel: 0988759396

Mail: thomdonganh@gmail.com

16 Ths. Trần Thị Lâm

Thạc sĩ: Trần Thị Lâm

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

Tel: 0986201641

Mail: tranlam.cnxh31@gmail.com