Danh sách giảng viên

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

STT Hình ảnh  Thông tin giảng viên 
1

Trịnh Văn Toàn_Trưởng Bộ Môn.jpg

Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn – Trưởng bộ môn
Nghiên cứu, giảng dạy
- Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
- Lịch sử Triết học
Tel: 04.22185635  
Mobile: 093.841.279
Mail: toantv@epu.edu.vn

2

 

Tiến sĩ. Đặng Thành Chung – Phó trưởng bộ môn

Nghiên cứu, giảng dạy:

- Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nghiên cứu chuyển đổi Mô hình kinh tế Đông nam Á
Mail: chungdt@epu.edu.vnchungdhdl@gmail.com;

 

3

Đoàn Nam Chung_Giảng Viên.jpg

Tiến sĩ:  Đoàn Nam Chung

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel:
Mail:

4

Nguyễn Thị Huyền Chi_Giảng Viên.jpg

Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi 

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

Mail:  chinth@epu.edu.vn


 

5

Đoàn Thị Lệ Huyền_Giảng Viên.jpg


Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền

Nghiên cứu, giảng dạy
- Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
-  TT Hồ Chí Minh
Tel:
Mail: huyendtl@epu.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Phương Mai_Giảng Viên.jpg

Ths. Nguyễn Thị Phương Mai

Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel:
Mail: maintp@epu.edu.vn

7

Nguyễn Thế Mừng_Giảng Viên.JPG

Ths. Nguyễn Thế Mừng

Nghiên cứu, giảng day

- Pháp luật

- Luật Kinh tế

Tel:

Mail: mungnt@epu.edu.vn

8

Ngô Thị Tuyết Thanh_Giảng Viên.jpg

Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh

Nghiên cứu, giảng dạy

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel:

Mail: thanhntt@epu.edu

9

Phạm Thị Thu Thủy_Giảng Viên.jpg

Ths. Phạm Thị Thu Thủy

Nghiên cứu, giảng dạy:

- Kĩ năng mềm

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel: 

Mail: thuyptt@epu.edu.vn

10

Cao Thị Thu Trà_Giảng Viên.png

Ths. Cao Thị Thu Trà

Nghiên cứu, giảng day

- Đường lối CMĐCSVN

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

mail: tractt@epu.edu.vn

11

Vũ Thị Yến_Giảng Viên.jpg

NCS. Vũ Thị Yến

Nghiên cứu, giảng dạy: 

- Đường lối CMĐCSVN, 

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

Mail: yenvt@epu.edu.vn

12

Nguyễn Thị Bích Thu_Chuyên Viên.jpg

CN. Nguyễn Thị Bích Thu

Chuyên viên

Tel:

Mail: thuntbdl@gmail.com

13 Tiến sĩ. Phạm Thị Thùy

 Tiến sĩ. Phạm Thị Thùy
- Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin
Tel: 0904 083 466
Mail: thuypt@epu.edu.vn

14 Thạc sĩ: Trần Thị Hoa Lý

Thạc sĩ: Trần Thị Hoa Lý

- Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin

15 Thạc sĩ: Ngô Thị Thơm

Thạc sĩ: Ngô Thị Thơm

- Nghiên cứu, giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, CNXH khoa học Mác - Lênin