Cơ cấu tổ chức

 BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ:

Cơ sở 1: Phòng G202  Đại học Điện Lực

 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04.2 218 5635, số nội bộ 44536

Cơ sở 2:  Nhà B - CS2 Đại học Điện Lực

Tân Minh - Sóc Sơn- Hà Nội 

Email: khct@epu.edu.vn

Website: http://khct.epu.edu.vn

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

             LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

             Bộ môn Khoa học Chính trị của Trường Đại học Điện Lực được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2005, theo Quyết định số 1068/QĐ-CĐĐL-TCHC ngày ngày 16 tháng 08 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện Lực, trên cơ sở tách từ Khoa khoa học cơ bản, với nhiệm vụ trung tâm là giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường, thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

            Hiện Bộ môn Khoa học chính trị có 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 12 thạc sỹ, 01 cử nhân. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Bộ môn khoa học chính trị thường xuyên nhận được sự cộng tác tích cực và hiệu quả của những nhà giáo có chuyên môn, hiện đang công tác và giảng dạy tác các trường Đại học, học viện, Viện nghiên cứu lớn trong nước như: PGS.TS. Đỗ Minh Hợp; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thành; PGS. TS Luu Ngoc Trinh; Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan; Tiến sỹ. Trần Việt Hà; ..

        Trong quá trình giảng dạy và công tác các giảng viên trong Bộ môn đã tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhiều phương pháp mới được ứng dụng và đạt hiệu quả cao: Giảng dạy bằng trình chiếu Power point, tham quan thực tế,…

            Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn cho các hệ đào tạo trong trường từ bậc đào tạo NCS,  Cao học, Đại học chính quy, liên thông, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp:

-         Triết học

-         Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 1 và 2)

-         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

-         Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Pháp luật đại cương 

-          Luật Kinh tế

-         Kỹ năng mềm

-         Hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

-         Chính trị dành cho hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp

  -        Kinh tế chính trị...

II.   CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn

Phó trưởng bộ môn: NCS. Ths. Đặng Thành Chung

Chủ tịch công đoàn: Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền

2. Bí thư chi bộ: Đồng chí Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn

Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh