Lịch tuần 04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2020

Từ 20/01/2019 đến 26/01/2020

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(20/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Thứ 3
(21/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Thứ 4
(22/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Thứ 5
(23/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Thứ 6
(24/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Thứ 7
(25/01)

7h00

Cả ngày

CS1

   

Nghỉ tết

   

Giảng viên

Chủ nhật

(26/01)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Nghỉ tết

 

 

Giảng viên