Lịch tuần 02

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019

Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(13/8)

6h45

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 3
(14/8)

6h45

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 4
(15/8)

6h45

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(16/8)

6h45

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(17/8)

6h45

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 7
(18/8)

6h45

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(19/8)

6h45

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp