Lịch tuần 01

Thứ 2 Giảng viên giảng dạy theo lịch công tác  
Thứ 3 Trưởng bộ môn họp Ra đề thi  
Thứ 4
Giảng viên giảng dạy theo lịch công tác
 
Thứ 5    
Thứ 6