LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2018-2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2018-2019

Từ 3/6/2019 đến 9/6/2019

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(3/6)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 3
(4/6)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 4
(5/6)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 5
(6/6)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 6
(7/6)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Thứ 7
(8/6)

7h00

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên

Chủ nhật

(96)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên