LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2018-2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2018-2019

Từ 6/5/2019 đến 12/5/2019

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(6/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 3
(7/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 4
(`8/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(9/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(10/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Thứ 7
(11/5)

7h00

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

   

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(12/5)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy và coi thi, chấm thi theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp