LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

         

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

         

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019

Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(31/12)

 

 

 

   

Nghỉ Tết Dương lịch

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 3
(1/1)

         

Nghỉ Tết Dương lịch

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 4
(2/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 5
(3/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 6
(4/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy, coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 7
(5/1)

7h30

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy, coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Chủ nhật

(6/1)

7h30

Cả ngày

CS1

   

Giảng dạy, coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

   

 

Toàn thể CBVC Bộ môn