Cơ cấu tổ chức Bộ môn Khoa học Chính trị

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN

1. Trưởng bộ môn: Tiến sĩ. Trịnh Văn Toàn

2. Phó trưởng bộ môn: NCS Ths. Đặng Thành Chung

3. Chủ tịch công đoàn bộ môn: Ths. Ngô Thị Tuyết Thanh

II.  CHI BỘ BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

1. Bí thư chi bộ: Đồng chí Ts. Trịnh Văn Toàn

2. Phó bí thư chi bộ: Đ/c Ths Ngô Thị Tuyết Thanh

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MÔN HỌC 

A. Giảng dạy Đại học và Cao đẳng

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (1): Ts Trịnh Văn Toàn

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (2): NCS Ths. Đặng Thành Chung

3. Pháp luật đại cương: Ths Ngô Thị Tuyết Thanh

4. Luật kinh tế: Ths. Nguyễn Thế Mừng

5. Đường lối cách mạng Việt Nam: Ths Cao Thu Trà

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ths Đoàn Thị Lệ Huyền

7. Kỹ năng mềm: Ths Phạm Thị Thu Thủy

B. Giảng dạy Cao học, NCS

1. Lịch sử Triết học: Ts. Trịnh Văn Toàn