Cơ cấu tổ chức Bộ môn Khoa học Chính trị

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN

1 Phó trưởng Bộ môn (Phụ trách Bộ môn): TS. Đặng Thành Chung

2. Chủ tịch công đoàn bộ môn: ThS. Ngô Thị Tuyết Thanh

II.  CHI BỘ BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

1. Bí thư chi bộ: Đồng chí TS Trịnh Văn Toàn

2. Phó bí thư chi bộ: Đ/c ThS Ngô Thị Tuyết Thanh

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MÔN HỌC 

A. Giảng dạy Đại học và Cao đẳng

1. Triết học: TS Đoàn Nam Chung

2. Kinh tế Chính trị. TS Đặng Thành Chung

3. Chủ nghĩa xã hội Khoa học: TS Đặng Thành Chung

4. Pháp luật đại cương: ThS Ngô Thị Tuyết Thanh

5. Luật kinh tế: ThS. Nguyễn Thế Mừng

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : ThS Cao Thu Trà

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh: ThS Đoàn Thị Lệ Huyền

8. Kỹ năng mềm: ThS Phạm Thị Thu Thủy

B. Giảng dạy Cao học, NCS

1. Triết học, Lịch sử Triết học: TS. Trịnh Văn Toàn

2. Triết học; TS Đoàn Nam Chung